Stone, Roy

North Graves-Stone, Roy; Dorothy
North Graves-Stone, Roy; Dorothy