Stone, Dorothy

North Graves-Stone, Roy; Dorothy
North Graves-Stone, Roy; Dorothy